LEVERINGSVOORWAARDEN  AS Dental

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AS Dental, Droogveldstraat 146, 2880 Bornem

 1. Algemeen
  1. Deze verkoopsvoorwaarden en algemene bepalingen zullen van toepassing zijn op alle verkopen en offertes van AS Dental aan kopers, alsmede de diensten en/of werkzaamheden voortvloeiend uit overeenkomsten van koop en verkoop, dan wel daarmee verband houdend.
  2. Iedere afwijking, aanvulling en/of verandering vereist de voorgaande schriftelijke toestemming van AS Dental en geldt uitsluitend voor de overeenkomst waarbij deze bedingen zijn gemaakt.
  3. Uitsluitend deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op alle prijsopgaven en verkopen door AS Dental aan koper, ongeacht enig andersluitende bepaling in kopers algemene verkoopsvoorwaarden of door koper aangebrachte wijzing op het ordersbevestigingsformulier.
  4. AS Dental behoudt zicht het recht om deze algemene verkoopsvoorwaarden aan te passen en aan te vullen.
  5. In het geval dat enige bepalingen van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig zal worden geacht of anderszins niet bindt zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
  6. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is bij AS Dental  te verkrijgen.
 2. Offertes
  1. Alle offertes van AS Dental zijn bindend gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Overeenkomsten tussen AS Dental en koper komen pas tot stand indien en voor zover orders zijn geaccepteerd door AS Dental. AS Dental is vrij om binnen haar normale bedrijfsbeoefening orders te accepteren of te weigeren.
 3. Prijs
  1. De overeengekomen prijzen zoals vermeld op opdrachtsbevestiging, zijn exclusief btw, tenzij anders weergegeven. De vermelde prijs is exclusief eventuele transportkosten voor vervoer van de goederen.
  2. AS Dental  heeft het recht prijsverhogende factoren na het afsluiten van de overeenkomst , zoals prijsstijgingen van de leveranciers, invoerrechten of andere rechten, vrachten, lonen en sociale lasten, koerswijzigingen in rekening te brengen.
 4. Leveringen
  1. Leveren geschiedt alleen per bestelverpakkingseenheid, zoals vermeld in de prijslijst of offerte.
  2. De door AS Dental aangegeven levertijden zijn mede afhankelijk van externe partijen oa transporteurs, leveranciers.
  3. Omstandigheden welke de import, de bewerking, de productie, de verzending der levering verhinderen of vertragen, alsmede alle overmacht opleverende omstandigheden, ontslaan AS Dental, indien en voor zover wenselijk van de verplichting, zonder dat AS Dental tot enige schadevergoeding is gehouden.
  4. AS Dental heeft het recht een levering op te schorten indien de afnemer nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen uit eerder gesloten overeenkomsten.
  5. De koper draagt zelf het risico van beschadiging en tenietgaan van zijn goederen vanaf het moment dat de goederen zijn afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres of indien geen plaats van levering is vastgesteld vanaf het moment van aflevering in de vestiging in Bornem bij AS Dental.
 5. Betalingen
  1. De koopprijs is door de koper verschuldigd op het moment van aflevering. Alle betalingen dienen plaats te hebben binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige korting of compensatie op een door AS Dental aan te wijzen bankrekeningnummer.
  2. AS Dental behoudt zicht nadrukkelijk het recht voor ten alle tijden volledig vooruitbetaling, contante betaling bij aflevering of nadere zekerheden voorafgaand aan aflevering te verlangen, indien zij dit in verband met de financiele positie van de koper noodzakelijk acht.
  3. In het geval dat de koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is koper aan AS Dental een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 10% voor iedere of gedeelte van de maand, waarmede de vervaltermijn wordt overschreden. Dit met een minimum van 50 euro per factuur. Tevens is koper de buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van ten minste 15% van de achterstallige betaling, onverminderd de aan AS Dental verder toekomende rechten op schadevergoeding.
  4. In het geval dat de koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt is AS Dental gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden te achten of levering uit te stellen onder voorbehoud van AS Dental recht om schadevergoeding te vorderen.
 6. Klachten
  1. Klachten diene binnen 5 dagen na levering schriftelijk bij AS Dental te worden ingediend, bij gebreke waarvan de afnemer wordt geacht het geleverde onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd
  2. De koper is niet gerechtigd op grond van zodanige klachten betaling te weigeren of uit te stellen.
  3. De koper dient klachten die verband houden met ondeugdelijke levering  van of transportschade aan producten op de desbetreffende transportdocumenten aan te geven.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Behoudens de garantieverplichting zoals omschreven in het vorenstaande is AS Dental niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook  aan de zijde van de koper opgekomen, in verband met door ons geleverde producten of verrichte diensten, tenzij de schade zijn oorzaak in opzet of grove schuld van AS Dental.
  2. De aansprakelijkheid van AS Dental is in dit geval beperkt tot een bedrag zijnde de helft van de netto factuurwaarde van de geleverde goederen per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. In geen geval is AS Dental aansprakelijk voor indirecte schade of door enigerlei andere gevolgschade.
  3. AS Dental is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van de koper of persoon voor wie de koper aansprakelijk is, noch in het geval dat de producte door niet-gekwalificeerde zijn gebruikt.
  4. Schadeclaims moeten binnen 2 maanden na het ontstaan van de schade bij AS Dental schriftelijk zijn gemeld  op straffe van verval.
  5. Koper vrijwaart AS Dental voor alle aansprakelijheid van derden terzake  van door AS Dental geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. AS Dental behoudt zich het eigendom voor van alle door AS Dental aan koper geleverde producten. Het eigendom van deze producten gaat eerst op koper over zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, jegens AS Dental heeft voldaan. Indien en voor zover te enige tijd als gevolg van een wettelijke regeling de werking van dit artikel ten nadelen van AS Dental mocht worden beperkt, verbindt koper zicht op eerste verzoek van AS Dental ten behoeve van AS Dental een bezitloos pandrecht te vestigen ter zake alle aan client geleverde producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van AS Dental op koper.
 9. Garanties
  1. Indien producten geleverd worden zonder een garantiebewijs zullen uitsluitend de volgende garantiebepalingen van toepassingen zijn;
   1. AS Dental garandeert zijn producten tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden vanaf de datum van de aankoop.
   2. Indien AS Dental een gebrek bewezen acht, zal zij in overeenstemming met de koper het ondeugdelijke materiaal vervangen of de koper crediteren voor een bedrag gelijk aan de door de koper verschuldigde prijs voor het product, waarbij AS Dental in geen geval tot meer of andere schadevergoedingen dan hierboven genoemd is gehouden mits het product aan AS Dental is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald.
   3. Aanspraak binnen bovenvermelde periode op de garantie kan slechts worden gemaakt indien het geleverde conform de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, daaraan geen enkele reparatie of wijziging door de afnemer of personen voor wie de afnemer aansprakelijk is of door derden heeft plaatsgevonden en de schade niet het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundige behandelingen of andere zich buiten onze schuld voordoende factoren, zulke ter beoordeling van AS Dental.
 10. Geschillen
  1. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin AS Dental is gevestigd bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepssing.